Пољопривредни Задружни савез Републике Српске

Kако је основати?

 

ВОДИЧ ЗА ОСНИВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Идеја покретања сопственог бизниса жеља је или тежња великог броја пољопривредних произвођача у Републици Српској. Питање тога да ли ће она остати само жеља, постати тежња или ће се, у крајњем (и најбољем) случају, остварити у форми онога што називамо “привредном дјелатношћу” зависи од Вас самих, потенцијалних оснивача.

 

ПРВИ КОРАК, ОСНИВАЊЕ ЗАДРУГЕ

Код оснивања задруге спроводе се сљедеће активности:

 • Избор потенцијалних оснивача
 • Доношење Уговора о оснивању
 • Отварање привременог рачуна у пословној банци
 • Одржавање оснивачке Скупштине

 

Избор потенцијалних оснивача

Код спровођења активности оснивања задруге потенцијални оснивачи на припремним састанцима утврђују циљ удруживања и оснивања задруге. Кроз отворене разговоре на припремним састанцима сваки потенцијални оснивач треба да препозна своје мјесто, циљеве, предности и интерес у заједничком удруживању уз пружање максималног доприноса у будућем развоју задруге.

Уговор о оснивању

Након утврђивања заједничких циљева, утврђивања мисије, планова и програма развоја задруге и извршеног избора оснивача задруге, приступа се изради и закључивању Уговора о оснивању задруге који садржи сљедеће одредбе:

 • фирма и сједиште задруге,
 • имена, адресу и занимање оснивача, као и њихове јединствене матичне бројеве, личну карту и мјесто издавања,
 • име лица које ће обављати послове привременог директора задруге,
 • дјелатност задруге,
 • износ средстава потребних за оснивање задруге и начин обезбјеђења тих средстава,
 • износ и облик улога појединог оснивача или износ средстава појединог оснивача, начин и рок уплате,
 • одговорност задруге и задругара за обавезе задруге,
 • начин сазивања и рок у коме су оснивачи обавезни да сазову оснивачку Скупштину,
 • органи задруге,
 • чланство у Задружном савезу Републике Српске и
 • друга питања од значаја за оснивање задруге.

Прије утврђивања назива фирме неопходно је провјерити у судском регистру да ли је назив фирме могућ с обзиром да законски није дозвољена регистрација два правна субјекта под истим називом. Усаглашени текст Уговора о оснивању, оснивачи задруге појединачно потписују код нотара ради званичне нотарске обраде и овјере потписа од стране оснивача задруге.

Отварање привременог рачуна

Након закључивања Уговора о оснивању задруге потребно је отворити привремени рачун у некој од пословних банака и положити оснивачки улог. За отварање привременог рачуна за оснивање задруге банци је потребно доставити:

 • нотарски овјерени уговор о оснивању задруге,
 • попунити захтјев и
 • уплатити оснивачки улог.

 

Одржавање оснивачке Скупштине

Прије одржавања оснивачке Скупштине, оснивачи утврђују и усаглашавају приједлог Задружних правила којим се детаљније разрађују елементи садржаја Уговора о оснивању задруге.

За оснивачку Скупштину припрема се и приједлог Пословника о раду Скупштине, као и приједлози за предсједника Скупштине, предсједника и чланове Надзорног одбора, директора задруге и предсједника и чланове Управног одбора ако задруга има 10 и више оснивача.

На оснивачкој Скупштини кроз демократско одлучивање усвајају се Задружна правила и Пословник о раду Скупштине, именују органи задруге и доноси план рада задруге и води записник који потписују предсједник Скупштине, два овјеривача и записничар.

 

ДРУГИ КОРАК, РЕГИСТРАЦИЈА ЗАДРУГЕ

Законом о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (Сл.гл.РС, бр. 67/13  и 15/16) који је у примјени од 2013.године, уведен је „једношалтерски“ систем регистрације привредних друштава и задруга.

Регистрација се врши у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) која по службеној дужности прибавља од Пореске управе ЈИБ (јединствени идентификациони број) новог пословног субјекта и ЈМБ из Републичког завода за статистику Републике Српске (члан 2. под тачка г. Закона).

Поступак регистрације покреће се подношењем пријаве за регистрацију пословних субјеката на прописаном обрасцу (преузима се на сајту АПИФ-а и електронски попуњава) сходно члану 11. Закона о пољопривредним задругама (Сл.гл.РС, бр. 73/08, 106/09, 78/11 и 01/24) и члану 42., члану 62. и члану 63. Закона о регистрацији пословних субјеката (Сл.гл.РС, бр. 67/13 и 15/16), Агенцији у Бања Луци или њеним организационим јединицама у Приједору, Градишци, Добоју, Модричи, Бијељини, Зворнику, Источном Сарајеву, Сокоцу, Фочи и Требињу, независно од сједишта субјекта уписа (члан 6. Закона).  

Уз пријаву за регистрацију пословних субјеката прилажу се сљедећи документи:

 • Оснивачки акт, Уговор о оснивању задруге нотарски обрађен са овјереним потписима свих оснивача,
 • Записник са оснивачке Скупштине, потписан од стране предсједника Скупштине Задруге, записничара и два овјеривача записника,
 • Задружна правила, потписана од стране предсједника Скупштине Задруге,
 • Одлука Скупштине о избору органа задруге, потписана од стране предсједника Скупштине Задруге,
 • Одлука Скупштине о именовању лица овлашћеног за заступање - директора Задруге, потписана од стране предсједника Скупштине Задруге,
 • Изјава о прихватању дужности директора Задруге, овјерена код нотара или у градској управи/општини,
 • ОП образац, образац овјерених потписа лица овлаштених за заступање, овјерен код нотара или у градској управи/општини,
 • Овјерене фотокопије личних карата оснивача, овјерене у општини или од стране нотара,
 • Увјерење надлежног органа о пребивалишту оснивача, добија се у ЦИПС-у,
 • Изјава, кућна листа, овјерена у општини/градској управи,
 • Потврда надлежне банке о уплаћеним оснивачким улозима оснивача на привремени рачун,
 • Увјерење надлежног органа за све осниваче о измиреним пореским обавезама.

Агенција пријаву са достављеном документацијом непосредно у писаном облику и електронским путем одмах и без одлагања доставља надлежном Окружном привредном суду на одлучивање (члан 9. Закона).

У року од два дана по пријему документације од АПИФ-а, надлежни привредни суд доноси одлуку о упису задруге у судски регистар, изда Рјешење о регистрацији, након чега ЈИБ у Пореској управи путем wеб сервиса мијења статус у активан и Задрузи, као подносиоцу пријаве доставља Рјешење о регистрацији путем Агенције (члан 14. став 1. Закона). 

Задруга се сматра регистрованом даном доношењем Решења о регистрацији, а Решење садржи ЈИБ од Пореске управе Републике Српске и ЈМБ из Републичког завода за статистику Републике Српске, те се са истим може израдити печат, отворити пословни рачун у банци и почети са пословањем.

 

ТРЕЋИ КОРАК, ПОКРЕТАЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Након добијеног Рјешења о регистрацији, спроводе се процедуре везане за покретање пословних активности:

 • Израда печата задруге
 • Отварање пословног рачуна
 • Пријава задруге и запослених у Пореској управи
 • Фискализација
 • Пријава обвезника ПДВ-а
 • Пријава комуналне таксе
 • Захтјев за чланство у Пољопривредном Задружном савезу Републике Српске

 

Израда печата задруге

По преузимању рјешења о регистрацији приступа се изради печата. Печат се може израдити у било којој печаторезници, гдје је на увид потребно доставити Рјешење о регистрацији задруге

Отварање пословног рачуна

Посљедњи корак дешава се у банци. Након преузимања Рјешења о регистрацији приступа се отварању жиро-рачуна у једној од пословних банака. За отварање жиро-рачуна банци је потребно предати захтјев за пребацивање оснивачког капитала на жиро рачун фирме и доставити сљедеће документе: 

 • Рјешење о регистрацији,
 • нотарски овјерени уговор о оснивању задруге,
 • задружна правила,
 • ЈИБ,
 • обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности,
 • овјерени потпис овлаштеног лица за заступање,
 • картон депонованих потписа и
 • попунити захтјев.

 

Пријава задруге и запослених  

У року од пет дана од дана издавања Рјешења, задруга је дужна да поднесе пријаву пореског обвезника и/или обвезника уплате доприноса код мјесно надлежног подручног центра Пореске управе Републике Српске, а том приликом потребно је доставити:

 • Попуњен образац пријаве ПД 3100,
 • Рјешење о регистрацији задруге,
 • Овјерена копија личне карте директора,
 • Уговор о вођењу пословних књига - ако задруга сама не води пословне књиге.

Информације и обрасци на: хттп://www.порескауправарс.орг

Пријава комуналне таксе

Након регистрације задруга подноси захтјев Надлежном оделењу за комуналне послове у локалној заједници за истицање фирме. Свака општина/град у РС, својим одлукама прописују висину комуналних такси. 

Фискализација

Да би задруга почела са радом неопходно је да изврши фискализацију посјетом једном од овлаштених дистрибутера фискалних уређаја/каса ради склапања уговора, бирања фискалне касе у складу са потребама пословања, те подношење иницијалног захтјева за фискализацијом.

ПДВ регистрација и царински број

Пријава обвезника ПДВ-а врши се код мјесно надлежног регионалног центра Управе за индиректно опорезивање БиХ. ПДВ регистрација врши се подношењем захтјева уз који се прилаже сљедећа документација:

 • Пријава за упис у регистар царинских обвезника врши се код Управе за индиректно опорезивање БиХ,
 • Рјешење о упису у судски регистар са свим прилозима код свих врста регистрација за ПДВ,
 • Увјерење/потврда о регистрацији од надлежне пореске управе РС,
 • Картон депонованих потписа овјерен од пословне банке код које је отворен трансакцијски рачун,

Информације и обрасци на: хттп://www.уино.гов.ба

Испуњености услова у погледу техничке опремљености, заштите на раду и заштите и унапређења животне средине

Задруга може да обавља дјелатност у простору који испуњава услове у погледу техничке опремљености, заштите на раду и заштите и унапређивања животне средине, као и друге прописане услове.

Задруга мора имати пословни простор - сједиште у одговарајућој канцеларији (не може бити стан или кућа). Пожељно је и једно лице у радном односу и подаци о овлаштеном књиговођи.

Захтјев за чланство у Пољопривредном Задружном савезу Републике Српске

Након регистрације новооснована задруга подноси захтјев за приступање у чланство у Пољоприврени Задружни савез Републике Српске. Чланство у Савезу је добровољно.

Оснивање и регистрација пољопривредне задруге је брз поступак ако се користе услуге Пољопривреног Задружног савеза Републике Српске, а одређен је Законом о регистрацији пословних субјеката (Сл.гл.РС, бр. 67/13 и 15/16) и Законом о пољопривредним задругама (Сл.гл.РС, бр. 73/08, 106/09, 78/11 и 01/24).

Пољопривредни Задружни савез Републике Српске ће Вам помоћи да успјешно оснујете и региструјете пољопривредну задругу и покренете свој бизнис.

 

ВРХ