Задружни савез Републике Српске

Стручна служба савеза

Задружни савез Републике Српске је јединствена организација у коме и преко кога чланице остварују свој економски интерес у складу са законом, Уговором о оснивању-усклађивању, уговором о удруживању и овим Правилима. 

За потребе остваривања циљева и функција Савеза, у Савезу се запошљавају запослени и образује јединствена Стручна служба Савеза.     

Задаци Стручне службе су пружање стручне и друге помоћи задругама, пружање стручне и друге помоћи код оснивања нових задруга, организовање и обављање администрстивно-техничких, финансијско-књиговодствених, нормативнo-правних, кадровских и општих послова, обављање послова задружне ревизије и задружне статистике, припремање приједлога програмских и извјештајних аката, припремање приједлога одлука, закључака и мишљења важних за одлу­чи­вање органа Савеза, увођење и примјена међународних стандарда у пословање Савеза и пољопривредног задругарства, сарадња с државним органима и тијелима, органима и тијелима локалне самоуправе и другим институцијама и невладиним организацијама, фондовима и агенцијама, остваривање сарадње са другим задружним организацијама, информисање, промотивне, едукативне и друге активности.

У Стручној служби Савеза тренутно су запослена три радника:

  • Рајко Кулага, предсједник Савеза
  • Милош Галић, задружни ревизор
  • Веселинка Ловре, административно-технички секретар
ВРХ